Image

Развитие на речта
Речта се формира у детето постепенно в процеса на развитие и растеж.

 

ВЪЗРАСТ РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА

0 – 0,6 м.

   Плач; „гукане”; поява на гласните звукове; поява на устнените звукове „М”, „П”, „Б”.

0,6 – 1 г.

   Поява на „Т”, „Д”; разпознава гласове, разбира интонация и тон на гласа; имитира звукове и срички по подражание; използва невербални сигнали, за да покаже или отговори на запитване; знае и реагира на името си; разбира инструкции в различни ситуации; речниковият запас е от 10 думи.

1,0 – 1,6 г.

   Произнася 5 – 10 осмислени думи; разглежда книжки с картинки.

1,6 – 2,0 г.

   Употребява 15 – 20 думи; казва „Няма”; съставя елементарна фраза; посочва; повтаря думи.

2,0 – 2,6 г.

   Започва да задава въпроси; активният речник е от около 50 думи, а пасивният от около 300;

2,6 – 3,0 г.

   Задава различни въпроси; употребява местоимения, множествено число, минало време.

3,0 – 4,0 г.

   Разказва свързано; използва местоимението „Аз”; знае пола си; рецитира стихчета; разказва приказки и случки от ежедневието; сравнява размери; разбира и ползва два – три предлога.

4,0 – 5,0 г.

   Разказва какво е направило или нарисувало; познава три и повече цвята.

5,0 – 6,0 г.

   Сформират се най – сложните звукове „С”, „З”, „Ц”, „Ш”, „Ж”, „Ч”, „Р”, „Л”.

6.0 – 7,0 г.

   Посочва и назовава частите на тялото, цветовете, дните на седмицата, месеците, сезоните; ориентира се за време и пространство; брои до 10.

7,0 – 8,0 г.

   Започва изграждането на процесите писане, четене и усвояването на математическите операции събиране и изваждане. Детето се учи да разказва и преразказва самостоятелно.

 

Развитието на речта преминава задължително през всички тези етапи и е индивидуално за всяко дете. Продължителността им може да варира, като за нарушение се говори, когато се наблюдава закъснение на даден етап с повече от 6 месеца от общоприетите норми.